Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for FysioDanmark Holbæk

x
§1 Medlemskabet
Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles FysioDanmark Holbæk.
Ved oprettelsen af et medlemskab i FysioDanmark Holbæk accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også husets ordensregler, vores persondatapolitik og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.
Vores persondatapolitik kan findes her Persondata politik for FysioDanmark Holbæk
Oversigt over FysioDanmark Holbæks til enhver tid gældende medlemskabstyper kan ses på vores hjemmeside.

§1.1 Information og betingelser for FysioFitness medlemsskab
Med et FysioFitness medlemsskab får du alle vores medlemsfordele, du kan du frit træne i hele vores åbningstid og frit deltage på alle vores FysioFitness hold.
Der gives IKKE tilskud til fitness træning, hverken fra den offentlige sygesikring eller fra sygeforsikringen danmark.
Et løbende medlemskab kan gratis sættes i bero.
Træner dit barn fitness sammen med dig, træner barnet til halv pris. Tilbuddet gælder for børn under 18 år, med samme bopæl som dig.
Du kan også forudbetale et FysioFitness medlemskab i 1,3,6 og 12 mdr.
Du kan nu også købe klippekort til FysioFitness. Et klippekort er gyldigt i 6 mdr.
Du kan se gældende priser på klinikken og hjemmesiden.

§1.2 Information og betingelser for FysioTræning medlemsskab
Med et FysioTræning medlemskab kan du kombinere FysioFitness, med træning i et superviseret fysioterapeutisk behandlingsforløb, med eller uden lægehenvisning.
Du får derved mulighed for både at træne den fysioterapeutiske træning OG FysioFitness træning, FysioFitness hold samt alle vores medlemsfordele, for en samlet pris.
Sygeforsikringen danmark yder tilskud til den fysioterapeutiske træning.
Vi præciserer her reglerne for tilskud fra sygeforsikringen danmark, til din fysioterapeutiske træning.
Din træning skal være en del af et fysioterapeutisk behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og derved være individuelt tilpasset netop dit fysiske problem. Der skal være indikation og behov for fysioterapeutisk behandling. Derudover er det vigtigt, og en forudsætning, at du løbende får opfølgning og justering på din træning af din fysioterapeut.
Afregningen af FysioTræning medlemskabet er dels den fysioterapeutiske træning og dels FysioFitness.
Den fysioterapeutisk træning afregnes med den fysioterapeutisk ydelse ”opfølgende træningsterapi”, de gange du kommer og træner fysioterapeutisk træning, op til 6 gange per måned.
Med et FysioTræning medlemskab kan du de gange du kommer til opfølgende træningsterapi, op til 6 gange per måned, få tilskud til din opfølgende træningsterapi fra Sygeforsikringen danmark.
FysioDanmark Holbæk fratrækker patientudgiften til den opfølgende træningsterapi fra dit FysioTræning medlemsskab. Det månedlige honorar for FysioFitness bliver således differencen mellem udgiften på de gange du kommer til opfølgende træningsterapi og prisen på FysioTræning medlemsskabet.

Fysioterapeutisk træning uden medlemsskab
Har du en lægehenvisning og er din træning en del af et lægehenvist fysioterapeutisk behandlingsforløb (§51), har du mulighed for at træne fysioterapeutisk træning uden et medlemskab. Du har i så fald ingen medlemsfordele. Du har ikke adgang til træningscenterets øvrige faciliteter (herunder bad og omklædning), eller fitnesshold.
Den fysioterapeutiske træning afregnes med den overenskomstmæssige fysioterapeutiske ydelse ”opfølgende træningsterapi” efter hver træning. Gældende takst kan ses på opslag på klinikken samt på vores hjemmeside. Du må alene anvende træningscenteret efter aftale med din fysioterapeut, kun til de af fysioterapeuten anviste øvelser og kun i tidsrummet 8-16 på hverdage.
Sygeforsikringen danmark yder tilskud til din opfølgende træningsterapi, efter gældende regler.

§1.3 FysioFitness holdtræning
FysioDanmark Holbæk forbeholder sig ret til at løbende at ændre udbud af FysioFitness hold, efter efterspørgslen, årstider mm.
Booking af plads på hold og evt. afbud skal ske online via vores hjemmeside/bookingportal.
Det er muligt at booke 4 uger frem.
Vi aflyser ikke hold med for få tilmeldte. Der kan dog være aflysninger pga. sygdom, kursus, arrangementer mv.
For at sikre plads til andre når et medlem melder afbud og for at undgå udeblivelser, der spærrer for andres holddeltagelse, gælder nedenstående regler.
Afbud fra holddeltager skal ske senest 3 timer før holdstart.
Ved udeblivelse eller for sent afbud vil der blive pålagt et gebyr på kr. 30,- på medlemskaber med betalingsaftale. Ved forudbetalte medlemskaber fratrækkes 1 dag. Ved klippekort fratrækkes 1 klip.

FysioDanmark Holbæk modtager gerne forslag og ønsker til holdtræning fra medlemmer.

§2 Adgangskontrol
Medlemmet skal ved hvert besøg, registrere sit fremmøde ved indlæsning af sygesikringsbevis i velkomstterminalen.
Har medlemmet glemt sit sygesikringsbevis, kan cpr-nummer indtastes undtagelsesvis. Benytter en person FysioDanmarks faciliteter uden gyldigt medlemskab, vil denne person blive pålagt et kontrolgebyr på kr. 500,-
Vi forbeholder os ret til at videoovervåge dele af træningscenteret, herunder dog ikke omklædning, bad og toiletter.

§3 Berosætning af medlemsskab
Medlemsskaber med betalingsaftale kan gratis sættes i bero i perioder fra 1 til 6 måneder, max 2 gange om året.
Bero beregnes som rabat ved næste betaling/trækning.
Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse eller pr. mail til 4300@fysiodanmark.dk
Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§4 Opsigelse af medlemskab
Medlemskab med betalingsaftale er en fortløbende aftale, der gælder, indtil det opsiges med et varsel på løbende måned + én måned.
Opsigelse af medlemskabet skal ske pr. e-mail til 4300@fysiodanmark.dk eller ved fremmøde hos FysioDanmark Holbæk. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.
Forudbetalte medlemsskaber ophører automatisk ved udgangen af perioden.
Klippekort har en varighed på 6 mdr. fra udstedelsesdato, hvorefter det automatisk ophører. Uanset årsag kan forudbetalte medlemskaber og klippekort ikke helt eller delvist refunderes.

§5 Betaling
Ved forudbetalt medlemsskab, forudbetales for den samlede aftaleperiode ved oprettelse.
Ved en betalingsaftale, trækkes betalingen automatisk fra medlemmets betalingskort, i begyndelsen af hver kalendermåned.
Ved oprettelse af medlemskabet vil der blive lavet en ekstra trækning svarende til perioden indtil den næste måned.
FysioFitness medlemsskab betales forud.
FysioTræning medlemsskab betales bagud.
Er FysioDanmark Holbæk, nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter FysioDanmark Holbæks gældende takster.

§6 For sen betaling og misligholdelse af betalingsaftale
Betales den løbende ydelse ved et medlemskab med betalingsaftale ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst.
Hvis medlemmet ikke betaler senest til den angivne forfaldsdato, har FysioDanmark Holbæk ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og opkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden. Medlemmets adgang til FysioDanmark Holbæk spærres, indtil betaling af FysioDanmark Holbæks tilgodehavende er registreret, hvorefter medlemmet er berettiget til at benytte FysioDanmark Holbæks faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.
Betales tilgodehavender til FysioDanmark ikke efter 2. rykker, forbeholder FysioDanmark Holbæk sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso.

§7 Betingelser og prisændringer
FysioDanmark Holbæk forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab.
Ændringer vil blive meddelt via den oplyste e-mail og hjemmesiden, med minimum 60 dages varsel.
Forudbetalte medlemskaber kan ikke prisjusteres.
Ønsker medlemmet at opsige aftalen som følge af ændringer, kan opsigelse ske i henhold til §4
FysioDanmark Holbæk forbeholder sig ret til, uden varsling, at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§8 Helbredstilstand og personskade
Al træning og ophold sker på eget ansvar. Medlemmer og gæster er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand tillader deltagelse i aktiviteter hos FysioDanmark Holbæk.
FysioDanmark Holbæk er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt og tager heller ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
Opstår personskade eller kritisk hændelse, skal dette straks meddeles FysioDanmark Holbæk.

§9 Værdigenstande
FysioDanmark Holbæk påtager sig ikke ansvar for tab i tilfælde af tyveri eller skade på medlemmer og gæsters ejendele eller værdigenstande. Værdigenstande anbefales opbevaret i aflåste opbevaringsskabe, der forefindes i træningscenteret.
Tyveri politianmeldes.

§10 Umyndige medlemmer
For medlemmer under 18 år kræves medlemskabet tegnet af medlemmets forældre eller værge, der bærer det økonomiske ansvar for medlemskabet.

§11 Doping og rusmidler
Doping og anvendelse af rusmidler er forbudt hos FysioDanmark Holbæk og overtrædelse af dette forbud vil medføre omgående bortvisning og opsigelse af medlemsskab. Ved bortvisning på grund af anvendelse af doping eller rusmidler refunderes medlemmets resterende kontingent ikke.

§12 Afbrydelse af medlemskab, bortvisning mv.
FysioDanmark Holbæk forbeholder sig ret til uden angivelse af grund at afbryde et medlemskab med omgående virkning. I sådanne tilfælde vil det resterende forudbetalte kontingent blive udbetalt med evt. fradrag for restancer og andet økonomisk krav.
Overtrædelse af ordensreglement og anden grov og uetisk adfærd kan medføre bortvisning og afbrydelse af medlemskabet uden tilbagebetaling af forudbetalt kontingent og medlemmets resterende kontingent refunderes ikke.

§13 Ordensregler

 1. Vis hensyn, vær venlig og opmærksom på de øvrige medlemmer – hjælp med til at skabe et hyggeligt miljø, hvor der er plads til alle.
 2. Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra FysioDanmark Holbæk.
 3. Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.
 4. Der skal anvendes rene indendørssko, sokker eller bare fødder ved træning. (Ved smitsomme fodsygdomme skal anvendes sokker/sko)
 5. Påklædning og fremtoning må ikke vække anstød hos de øvrige medlemmer eller personalet.
 6. Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer uden deres samtykke.
 7. Skabene skal tømmes efter hver træning. Nøgler til omklædningsskabe må IKKE hjemtages. FysioDanmark Holbæk forbeholder sig ret til at tømme skabene efter lukketid uden yderligere varsel eller erstatningspligt.
 8. Redskaber og interiør skal behandles med påpasselighed. Beskadigelser, fejl og konstaterede mangler bedes meddelet personalet.
 9. Redskaber og gulvarealer skal efter brug afleveres aftørrede. Der er spray og papir til formålet i alle rum.
 10. Træningsudstyr skal opryddes og lægges på plads efter brug. Er du i tvivl om ”pladsen”, spørg personalet.
 11. Efter bad skal gulvet udenfor kabinen aftørres med svaberen.
 12. Rygning er forbudt hos FysioDanmark Holbæk.