Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for FysioDanmark Holbæk

§1 Medlemskabet
Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer m.v. skal øjeblikkelig meddeles til FysioDanmark Holbæk.
Al kommunikation til medlemmerne foregår via e-mail og hjemmesiden www.fysiodanmark-holbaek.dk. Det anbefales at oplyse gyldig e-mailadresse til FysioDanmark Holbæk. I modsat fald har medlemmet pligt til at holde sig løbende orienteret via hjemmesiden.

§2 Medlemskort
Medlemmer skal registrere deres besøg ved hvert fremmøde ved indlæsning af deres kort i kundekortlæseren. Medlemmet har pligt til at opbevare medlemskortet på beskyttet vis. I tilfælde af bortkommet eller beskadiget kort, skal medlemmet henvende sig til FysioDanmark Holbæk, der udsteder et nyt kort. Medlemmet betaler gældende kortgebyr kr. 50,00 kontant ved udstedelsen af det nye kort. I tilfælde af bortkommet eller beskadiget medlemskort ved udmelding er medlemmet ligeledes forpligtet til at betale gældende kortgebyr.
Medlemskortet er personligt og må ikke udlånes til andre.

§3 Sætte medlemskabet i bero
Medlemskabet kan ved sygdom eller ferie sættes i bero i perioder af minimum 7 dage, dog maksimalt 4 uger i en 12-måneders periode; perioderne følger ferieåret. Ved berosætning må PBS-opkrævning ikke afvises. Rabatten vil være effektiv ved den kommende opkrævning. I tilfælde af ekstraordinært behov for en beroperiode ud over de 4 uger pr. 6 mdr. betales et gebyr på kr. 99,00 for hver periode. Dog skal der ikke betales gebyr ved fremvisning af lægeerklæring, synlig skade eller i forbindelse med graviditet.
Anmodning om berosætning skal foretages skriftligt, og det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig anmodning i tilfælde af tvist herom. Der skal angives start- og slutdato for beroperioden.
Det er ikke muligt, at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§4 Opsigelse af medlemskab
Medlemskab er bindende for den påtegnede periode og kan opsiges med et varsel på løbende måned + en måned. Kontantmedlemskaber ophører automatisk ved udgangen af perioden. Medlemskab med PBS-aftaler er fortløbende indtil det opsiges med et varsel på løbende måned + en måned. Er der vægtige grunde til din udmelding, vil abonnementet kunne opsiges på følgende betingelser:
Ved vægtige grunde forstås lægedokumenteret (lægeerklæring skal forevises) sygdom, der forhindrer dig i at udnytte dit medlemskab i en periode, der overstiger 4 uger, eller flytning til anden region i landet (dokumentation fra Folkeregisteret skal forevises).
Ved udmelding indenfor bunden periode uden vægtig grund betales den resterende bundne periode kontant.
Uanset årsag til udmelding kan forudbetalt kontant medlemskab ikke helt eller delvist refunderes.
Opsigelse af medlemskabet kan kun ske skriftligt til FysioDanmark Holbæk. Opsigelsen skal afleveres personligt, pr. brev eller e-mail. Du kan hente formular til opsigelse her.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.
Ovennævnte opsigelsesvarsel gælder i alle tilfælde, uanset årsag til opsigelse. Opsigelsesformular forefindes nederst på sidste side af dine udleverede medlemsbetingelser.

§5 Betaling
Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales kontant for startpakke og for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab med automatisk træk på betalingskort, betales der kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første automatiske træk. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis FysioDanmark Holbæk er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter FysioDanmark Holbæks gældende takster, pt. kr 20,00.

§6 For sen betaling og misligholdelse af betalingsaftale
Betales den løbende ydelse ved et medlemskab med automatisk træk ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst, pt. kr. 100,00.
Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har FysioDanmark Holbæk ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og FysioDanmark Holbæk forbeholder sig ret til at straksopkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af FysioDanmark Holbæks tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet er berettiget til at benytte FysioDanmark Holbæks faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§7 Prisændringer
Prisændringer vil blive meddelt via e-mail og på hjemmesiden med minimum 60 dages varsel.
Betalingen for følgende perioder vil automatisk blive justeret til de ændrede priser.
Kontantmedlemskaber kan ikke prisjusteres.

§8 Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle nye medlemmer skal indledningsvis aftale tid med en instruktør før træningsstart.
Medlemmer og gæster er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand er således, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter i FysioDanmark Holbæk. FysioDanmark Holbæk er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt og tager heller ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9 Værdigenstande
Værdigenstande anbefales opbevaret i værdiboksene. FysioDanmark Holbæk påtager sig ikke ansvar for tab i tilfælde af tyveri eller skade på medlemmer og gæsters ejendele eller værdigenstande.

§10 Umyndige medlemmer
For medlemmer under 18 år kræves medlemskabet tegnet af medlemmets forældre eller værge, der bærer det økonomiske ansvar for medlemskabet.

§11 Doping og rusmidler
Doping og anvendelse af rusmidler er forbudt i FysioDanmark Holbæk og overtrædelse af dette forbud vil medføre omgående bortvisning. Ved mistanke om et medlems brug af doping eller rusmidler har medlemmet pligt til at lade sig teste af læge eller repræsentant fra Anti Doping Danmark for medlemmets egen regning. Positiv doping- eller rusmiddelprøve vil medføre udelukkelse fra FysioDanmark Holbæk i en periode på 2 år. Ved bortvisning på grund af positiv dopingprøve eller anvendelse af rusmidler refunderes medlemmets resterende kontingent ikke.

§12 Afbrydelse af medlemskab, bortvisning mv.
FysioDanmark Holbæk forbeholder sig ret til uden angivelse af grund at afbryde et medlemskab med omgående virkning. I sådanne tilfælde vil det resterende forudbetalte kontingent blive udbetalt med evt. fradrag for kortgebyr, restancer og andet økonomisk krav.
Overtrædelse af ordensreglement, misbrug af medlemskort og anden grov og uetisk adfærd vil medføre bortvisning og afbrydelse af medlemskabet uden tilbagebetaling af forudbetalt kontingent og uden annullering af PBS-opkrævninger for den resterende periode.

Ordensreglement for FysioDanmark Holbæk

1. Vis hensyn, vær venlig og opmærksom på de øvrige medlemmer – hjælp med til at skabe et rart miljø, hvor der er plads til alle.
2. Der skal anvendes rene indendørssko, sokker eller bare fødder ved træning. (Ved smitsomme fodsygdomme skal anvendes sokker/sko).
3. Påklædning og fremtoning må ikke vække anstød hos de øvrige medlemmer eller personalet.
4. Nøgler til omklædningsskabe må IKKE hjemtages. Skabene skal tømmes efter hver træning og efterlades åbne med isat nøgle.
5. Der skal medbringes et stort hånklæde ved træning til afdækning af redskaber, måtter mv for sved.
6. Redskaber og gulvarealer skal efter brug afleveres aftørrede. Der er spray og papir til formålet i alle rum.
7. Løst træningsudstyr skal lægges på plads efter brug. Er du i tvivl om ”pladsen”, spørg perosnalet.
8. Efter bad skal gulvet udenfor kabinen aftørres med svaberen.
9. Redskaber og interiør skal behandles med påpasselighed. Beskadigelser, fejl og konstaterede mangler skal omgående meddeles personalet.