Fysioterapeutisk behandling af MS

Fysioterapeutisk behandling af multibel sklerose

Patienter med sklerose har på grund af sygdommens karakter brug for livslang forebyggende behandling og vedligeholdende træning.
Der kan være mange symptomer, og de skifter både i karakter og styrke over tid. Sværhedsgraden af sygdommen varierer også i høj grad fra person til person, og derfor vil behandlingsindsatserne også variere alt afhængig af, hvor i forløbet patienten er.

Nye strukturered behandingsforløb

Danske Fysioterapeuter, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har i den seneste overenskomst, aftalt at indføre nye strukturerede behandlingsforløb for vederlagsfrie patienter.
Den første gruppe patienter, der inkluderes i de strukturerede behandlingsforløb, er patienter med multipel sklerose.
De nye strukturerede forløb skal sikre tidssvarende behandling i overensstemmelse med gældende viden, best practice og den kliniske erfaring, samt en høj og ensartet kvalitet i hele landet. Der lægges også op til, i større omfang, at benytte digitale løsninger igennem behandlingsforløbet.
De strukturerede forløb skal også bidrage til at styrke patientens mestringsevne, og evnen til at tage ejerskab og deltage aktivt i træning og behandling af deres sklerose.
Forløbene skal ligeledes være med til at optimere det fysioterapeutiske tilbud og sikre nogle effektiviseringsgevinster, der kan skabe mere plads for den øgede patienttilgang i den vederlagsfrie ordning.

I de nye strukturerede forløb, deles sygdomsforløbet op i 5 faser; tidlig og begyndende, moderat med funktionsbegrænsninger og fremskridende eller fremskredet sklerose.

Fysioterapeutisk behandling af sklerose i de 5 sygdomsfaser

Herunder skitseres den fysioterapeutisk behandling igennem de 5 sygdomsfaser, som der er lagt op til i de nye strukturerede behandlingsforløb.

 • Sygdomsfase 1
  • Sklerosepatienter med tidlig og begyndende sklerose med få eller ingen funktionsevnebegrænsninger og symptomer
  • Patienten kan håndtere eget sygdomsforløb og træne på egen hånd

  Målet med den fysioterapeutisk behandling

  • At patienterne selvtræner og bliver træningsvante
  • Opbygning af reservekapacitet og sikre modstandsdygtighed overfor symptomer over tid

  Den fysioterapeutisk behandling vil typisk bestå af

  • Selvtræning vil typisk være den primære fysioterapeutiske behandling for patienter med multipel sklerose i sygdomsfase 1.
  • Patienten selvtræner efter en behandlingsplan, der tager udgangspunkt i vedkommendes specifikke funktionsniveau og behov.
  • Patienten kan også selvtræne superviseret på klinikken, hvis der er behov for det.
 • Sygdomsfase 2
  • Patienter med let nedsat funktionsevne og vedvarende symptomer
  • Kan håndtere at supplere holdtræning med selvtræning

  Målet med den fysioterapeutisk behandling

  • Understøttelse i selvtræning
  • Opretholdelse af et højt aktivitetsniveau
  • Bevare og forbedre fysiske funktioner
  • Opbygning af reservekapacitet og sikre modstandsdygtighed overfor symptomer over tid
  • Tilpasse træningsaktivitet til hverdagslivet

  Den fysioterapeutisk behandling vil typisk bestå af

  • Træning vil typisk være den primære fysioterapeutisk behandling i sygdomsfase 2
  • Patienten træner efter en behandlingsplan, der tager udgangspunkt i vedkommendes specifikke funktionsniveau og behov.
  • Træningen vil typisk være selvtræning, evt. superviseret på klinikken, hvis der er behov for det.
  • Selvtræningen kan være suppleret med holdtræning på klinikken.
  • I forbindelse med attak eller funktionsevnetab, kan der opstå behov for en evalueringskonsultation, hvor behandlingsplanen revurderes og justeres eller undtagelsesvis en individuel konsultation.
 • Sygdomsfase 3
  • Patienter med moderat sklerose med svært fysisk handicap
  • Har typisk behov for hjælpemidler i form af en badestol, velastol eller dropfodsskinne
  • Patienten kan modtage kollektive instruktioner og deltage på hold
  • Kan gennemføre selvtræning, evt. med hjælp fra pårørende

  Målet med den fysioterapeutisk behandling

  • At vedligeholde eksisterende funktioner og forhale forværring længst muligt
  • Modvirke tab af afgørende funktioner
  • Forebygge inaktivitet og understøtte selvtræning efter patientens behov
  • Opbygning af reservekapacitet og sikre modstandsdygtighed overfor symptomer over tid

  Den fysioterapeutisk behandling vil typisk bestå af

  • Træning på klinikken vil typisk være den primære fysioterapeutisk behandling i sygdomsfase 3
  • Patienten træner efter en behandlingsplan, der tager udgangspunkt i vedkommendes specifikke funktionsniveau og behov.
  • Træningen vil typisk være holdtræning på klinkken.
  • Patienten kan også selvtræne, evt. superviseret på klinikken, hvis der er behov for det.
  • Patienten kan i perioder opleve funktionsindskrænkninger, der gør det vanskeligt at deltage i holdtræning eller at selvtræne.
   Her kan der afholdes individuelle konsultationer for at understøtte patientens evne til at fortsætte med holdtræning og selvtræning.
 • Sygdomsfase 4
  • Patienter med fremskridende sklerose og svært nedsat fysisk og kognitivt funktionsniveau
  • Har typisk behov for gangredskab i form af albuestok eller rollator
  • Behov for 1:1 støtte i behandlingen
  • Tilstrækkelig kontrol i overkroppen til forflytninger og udføre ADL funktioner
  • Nedsat evne til at problemløse, planlægge og organisere
  • Nedsat hukommelse og koncentration og evne til at lagre informationer

  Målet med den fysioterapeutisk behandling

  • Vedligeholde patientens eksisterende funktioner og forhale forværring
  • Imødekomme kognitive og fysiske funktionsevnetab
  • Afhjælpe ufrivillig inaktivitet og sygdomsprogression
  • Fokusere på at træningsindsatsen er tilpasset patientens specifikke funktionsniveau og behov.
  • Understøttelse af selvtræning i samarbejde med fx pårørende eller plejere

  Den fysioterapeutisk behandling vil typisk bestå af

  • Individuelle konsultationer er som regel den primære indsats i sygdomsfase 4, da patientens kognitive og fysiske funktionsevnetab gør det vanskeligt for patienten at deltage på hold og at selvtræne.
  • For nogle patienter vil det stadig være muligt at deltage i nogle holdaktiviteter.
  • Nogle patienter vil stadig kunne selvtræne i gode perioder efter et individuelt tilpasset program.
   Programmet vil typisk være målrettet specifikke ADL-funktioner, og patienten kan udføre det med hjælp fra netværk eller hjælpepersonale.
 • Sygdomsfase 5
  • Patienter med fremskreden sklerose med svære fysiske og kognitive funktionsevnetab
  • Er i senstadiet af deres sklerose
  • Minimal eller ingen evne til at forflytte sig selvstændigt
  • Typisk kørestolsbrugere og sengeliggende og får hjemmebehandling
  • Manglende overblik over egen formåen, sygdomssituation og  behov for behandling

  Målet med den fysioterapeutisk behandling

  • Vedligeholde de tilbageværende funktioner
  • Symptombehandling
  • Rette behandling mod basale funktioner og hverdagsaktiviteter
  • Indgå i et tværfagligt samarbejde omkring det samlede patienttilbud
  • Sikre koordinering og sammenhæng i behandlingstilbud i et tværfagligt samarbejde

  Den fysioterapeutisk behandling vil typisk bestå af

  • Behandlingen i sygdomsfase 5 vil typisk primært bestå af individuelle konsultationer i hjemmet
  • Den individuelle behandling suppleres med selvtræning, hvis det er muligt.

Intensive neurologiske genoptræningsforløb og fitness

Ud over den vederlagsfrie fysioterapi, tilbyder vi også egenbetalte intensive træningsforløb, med neurologisk genoptræning som personlig 1:1 træning ved fysioterapeut med speciale i Neurologisk Fysioterapi. På den måde kan du få et langt mere intensivt forløb, end der tilbydes inden for den vederlagsfrie ordning.
Læs mere om vores intensive træningsforløb her Intensive Neurologiske Træningsforløb

Selvom fitnesstræning er yderest relevant for personer med neurologiske lidelser, er fitnesstræning ikke en del af tilbudet om vederlagsfri fysioterapi. Vi tilbyder personer i et neurologisk genoptræningsforløb fitnesstræning hos os, til en reduceret pris.
Læs mere voress tilbud om fitnesstræning som supplement til neurologisk genoptræning her Fitnesstræning